Vali Koç, iftarda şehit ailesine misafir oldu

Vali Koç, iftarda şehit ailesine misafir oldu
Vali Koç, iftarda şehit ailesine misafir oldu Admin
Bu içerik 244 kez okundu.
Reklam

 

Her fır­sat­ta şehit aile­le­riy­le bir arya gel­me­ye ça­lı­şan, Niğde Va­li­si Mus­ta­fa Koç, 2008 yı­lın­da Hak­kâ­ri Yük­se­ko­va’da şehit olan Pi­ya­de On­ba­şı Yusuf Yavuz’un aile­si­ne if­tar­da mi­sa­fir oldu.

Ra­ma­zan ayın­da da şehit aile­le­riy­le bu­luş­ma­la­rı­na ara ver­me­den devam eden Niğde Va­li­si Mus­ta­fa Koç ve eşi Nes­li­han Gül Koç, 2008 yı­lın­da Hak­ka­ri’nin Yük­se­ko­va İlçesi Dağ­lı­ca Tabur Ko­mu­tan­lı­ğı’nda va­ta­ni gö­re­vi­ni ya­par­ken, ma­ki­ne­li tü­fe­ğin ateş ol­ma­sı so­nu­cu ağır ya­ra­la­nan ve kal­dı­rıl­dı­ğı has­ta­ne­de şehit olan Pi­ya­de On­ba­şı Yusuf Yavuz’un aile­si­ni zi­ya­ret ede­rek, şehit aile­siy­le bir­lik­te iftar yap­tı­lar.

Zi­ya­ret­te şehit aile­siy­le soh­bet eden Niğde Va­li­si Mus­ta­fa Koç, şe­hi­di­mi­zin ruhu şad, me­kâ­nı cen­net olsun dedi. Şehit aile­le­ri­nin her şart­ta yan­la­rın­da ol­duk­la­rı­nı dile ge­ti­ren Vali Koç, “Şunu hiç­bir zaman unut­ma­yın ki, bu kadim dev­let, bu kadim mil­let her şart­ta ve daima ya­nı­nız­da. Va­ta­nı­mı­zın be­ka­sı, mil­le­ti­mi­zin is­tik­lal ve is­tik­ba­li için to­pa­ğa düşen şe­hit­le­ri­mi­zin aile­le­ri ba­şı­mı­zın ta­cı­dır. Biz­ler, sizin için varız. Siz­ler bize kıy­met­li şe­hi­di­mi­zin ema­ne­ti­si­niz. Ba­şı­mı­zın üs­tün­de ye­ri­niz var, ne yap­sak hak­kı­nı­zı öde­ye­me­yiz. Dev­le­ti­miz tüm im­kan­la­rıy­la hiz­me­ti­niz­de­dir” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Sa­mi­mi bir or­tam­da ger­çek­leş­ti­ri­len iftar zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da Niğde Va­li­si Mus­ta­fa Koç ve eşi Nes­li­han Gül Koç, şahit aile­si­ne Türk Bay­ra­ğı tak­dim ede­rek, ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çek­tir­di.(İsmail Ok)

Reklam
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İlkokul öğrencilerine 112 anlatıldı
İlkokul öğrencilerine 112 anlatıldı
Konya'nın 'NARKO Tır'ı Niğde’de
Konya'nın 'NARKO Tır'ı Niğde’de