Hastanede By-Pass ve Kalp Kapak Değişim Ameliyatı Aynı Anda yapıldı

Hastanede By-Pass ve Kalp Kapak Değişim Ameliyatı Aynı Anda yapıldı
Hastanede By-Pass ve Kalp Kapak Değişim Ameliyatı Aynı Anda yapıldı Admin
Bu içerik 1082 kez okundu.
Reklam

Niğde Ömer Ha­lis­de­mir Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si’nde ilk kez By-Pass ve Kalp Kapak De­ği­şim Ame­li­ya­tı aynı anda ya­pıl­dı.

NİĞDE’DE İLK KEZ YA­PIL­DI

Niğde Ömer Ha­lis­de­mir Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si Kar­di­yo­lo­ji Bö­lü­mü­ne göğüs ağ­rı­sı şi­ka­ye­ti ile 68 ya­şın­da­ki N.E isim­li hasta baş­vu­ru yaptı. Ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me­de ciddi aort dar­lı­ğı sap­ta­nan has­ta­nın ya­pı­lan tet­ki­kin­de 3 kalp da­mar­la­rı­nın­da da tı­ka­nık­lık sap­tan­dı.
Kar­di­yo­lo­ji ve Kalp Damar Cer­ra­hi­si Uz­man­la­rın­dan olu­şan kon­sey­de has­ta­ya cer­ra­hi ope­ras­yon ya­pıl­ma­sı­na karar ve­ril­di. Has­ta­ya ya­pı­lan cer­ra­hi ope­ras­yon­da he­kim­ler ta­ra­fın­dan açık kalp ame­li­ya­tı ya­pı­la­rak aort ka­pa­ğı ba­şa­rı­lı bir şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­di. Aynı za­man­da has­ta­nın 3 kalp da­ma­rı­na da by­pass ya­pıl­dı. Hasta bir gün­lük yoğun bakım ta­ki­bin­den sonra ser­vi­se çı­ka­rıl­dı. Ser­vis­te bir haf­ta­lık takip son­ra­sın­da sağ­lı­ğı­na ka­vu­şan hasta ta­bur­cu edil­di. Ope­ras­yon Dr. Öğ­re­tim Üyesi Faruk Ser­hat­li­oğ­lu, Uzm. Dr. Hamdi Meh­met Özbek ve Uzm. Dr. Mu­ham­med Sefa Sağ­lam’dan olu­şan ekip ta­ra­fın­dan ya­pıl­dı.

ÇOK BA­ŞA­RI­LI BİR AMELİYAT OLDU

Has­ta­nın kli­ni­ği ve ope­ras­yon­la il­gi­li bilgi veren Dr. Öğ­re­tim Üyesi Faruk Sert­hat­li­oğ­lu, has­ta­nın ame­li­ya­tı­nın ol­duk­ça komp­li­ke ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Bu ame­li­yat Niğde ili­miz­de ilk kez ya­pıl­dı. Has­ta­nın aynı anda hem da­mar­la­rı hem de ki­reç­len­me so­nu­cu dar­lık mey­da­na gelen co­ro­ner By-Pass ame­li­yat­la­rı ve kapak cer­ra­hi­si­nin pe­ri­ope­ra­ti­ve mer­bi­di­te ve mor­ta­li­te­si çok yük­sek­tir. Ame­li­yat es­na­sın­da her­han­gi bir komp­li­kas­yon ya­şa­ma­dık ve çok ba­şa­rı­lı bir ame­li­yat oldu. Bizi he zaman des­tek­le­yen başta has­ta­ne yö­ne­ti­mi­miz olmak üzere tüm emeği ge­çen­le­re te­şek­kür ede­rim” dedi.

ÇOK MUTLU VE GU­RUR­LU­YUZ

Niğde Ömer Ha­lis­de­mir Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi Dr. Öğ­re­tim Üyesi Yakup Çe­tin­ka­ya ise bu ame­li­ya­tı ilk kez ger­çek­leş­ti­ril­me­sin­den do­la­yı çok mutlu ve gu­rur­lu ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Geç­ti­ği­miz gün­ler­de has­ta­ne­miz­de ilk kez kalp ka­pa­ğı de­ği­şim ame­li­ya­tı ya­pıl­mış­tır. Kalp damar cer­ra­hi eki­bi­miz se­vi­ye­yi bir üst aşa­ma­ya çı­ka­ra­rak by-pass ve kapak de­ği­şim ame­li­ya­tı­nın ba­şa­rı­lı bir ope­ras­yon­la aynı anda ger­çek­leş­tir­di­ler. Çok mut­lu­yum ve gu­rur­lu­yum. Başta kalp cer­ra­hi­le­ri­miz olmak üzere tüm ekibi kut­lu­yo­rum. Ön­ce­den ya­pıl­ma­yan ame­li­yat­la­rı yap­ma­ya ve ka­li­te­li hiz­met ver­me­ye devam ede­ce­ğiz” dedi.(Adnan Çelebi)

 

Reklam
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İlkokul öğrencilerine 112 anlatıldı
İlkokul öğrencilerine 112 anlatıldı
Konya'nın 'NARKO Tır'ı Niğde’de
Konya'nın 'NARKO Tır'ı Niğde’de